Kategórie tovaru
Facebook

Všeobecné obchodné podmienky / Cenník služieb

Všeobecné obchodné podmienky platia  pri registracií firiem (obchodov), pri ponuke, nákupe a predaji  zľavnených produktov alebo služieb v stanovenej cene a formáte prostredníctvom internetového  portálu: www.zlavyakcie.sk

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť enet corp, s.r.o, so sídlom Priekopnícka 24, 821 06 Bratislava, IČO: 46800565, DIČ: 2023584365, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I., pod spisovou značkou 83619/B. (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako ("Prevádzkovateľ") prevádzkuje internetový portál  www.zlavyakcie.sk (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako „Portál“).

Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve Prevádzkovateľa alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Prevádzkovateľa. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

Všetky osobné údaje získava Prevádzkovateľ od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Pravidlá pre pridávanie údajov a a materiálov sa vzťahujú na všetky materiály a údaje, ktoré užívateľ pridáva na portál, a to najmä do profilu, iných zložiek a podobne.

Článok I

Vymedzenie základných pojmov:

 1. Stránka je internetová stránka Prevádzkovateľa  www.zlavyakcie.sk
 2. Prevádzkovateľ na Portáli poskytuje služby pre návštevníkov Portálu, predmetom ktorých je registrácia Poskytovateľa, ponuka, predaj, sprostredkovanie a rezervovanie produktu a/alebo služby s poskytnutou zľavou rôznych Poskytovateľov poskytujúcich  produkty a/ alebo služby.
 3. Poskytovateľ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojho predmetu podnikania poskytuje produkty a/alebo služby, ktoré sú predmetom výpredaja a tieto ponúka prostredníctvom Portálu na základe dohody s Prevádzkovateľom.
 4. Zákazníkom sa ďalej rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si kúpi produkty a/alebo služby v zľave. Používateľom je osoba, ktorá navštívi Portál a tento používa. Zákazník je zároveň používateľom.
 5. Ponuka/Prezentácia – ponuka produktov či služieb po zľave poskytovateľa uverejnená na internetovej stránke prevádzkovateľa po určitú dobu medzi poskytovateľom a prevádzkovateľom. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, cenu produktu a/alebo služby, percento zľavy,  cenu produktu a/alebo služby v zľave, počet kusov (výrobkov) na predaj alebo lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny a platobné podmienky
 6. Doba Ponuky/Prezentácie – doba a/alebo kusov výrobkov - kusov, počas ktorej poskytovateľ prostredníctvom prevádzkovateľa uverejňuje ponuku/prezentáciu na internetovej stránke, www.zlavyakcie.sk a je vždy zreteľne vyznačená u jednotlivej ponuke/prezentácie.
 7. Prevádzkovateľ portálu nekontroluje a ani nezodpovedá za iné zľavy, ktoré Poskytovateľ ponúka mimo Portálu. Zľavy poskytnuté priamo Poskytovateľom a zľavy poskytnuté prostredníctvom Portálu nemožno kombinovať.
 8. Doplnkovou službou je aj zaradenie e-mailu Používateľa do databázy, pričom na tento e-mail budú automaticky rozposielané aktuálne zľavy a novinky na Portáli, prípadne iné materiály reklamného a informačného charakteru, s čím Používateľ výslovne súhlasí. Používateľ  je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na Portáli v časti Kontakty.
 9. Týmto sa upravujú Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Použivateľom ohľadne kúpy  tovaru a/alebo služby v zľave  na Portáli (ďalej len „VOP"). VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II

Ponuka služby:

 1. Prevádzkovateľ predáva na Stránkach v určitých časových intervaloch alebo rôznym počtom kusov  produktov a/alebo služieb .
 2. Každý Používateľ  môže kupovať naraz ľubovoľný počet kusov produktov a/alebo služieb od rôznych Poskytovateľov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.
 3. Prevádzkovateľ je iba sprostredkovateľom produktov a/alebo služieb. Predajcom produktu a/alebo služby je Poskytovateľ uvedený pri konkrétnej ponuke produktu a/alebo služby..
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Používateľi v dôsledku zle zadanéj ceny a zľavy produktu a/alebo služby.
 5. Prevádzkovateľ nie je priamo zapojený do transakcie medzi Poskytovateľom a Používateľom. Na základe toho Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad kvalitou, bezpečnosťou, pravdivosťou alebo presnosťou uvedených záznamov, schopnosťou Poskytovateľov predávať produkty alebo schopnosťou Používateľov za produkt zaplatiť.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za Poskytovateľa alebo obsah alebo za informácie poskytnuté Používateľovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zabezpečenie, aby Používateľ alebo Poskytovateľ skutočne dokončili transakciu. V dôsledku toho, Prevádzkovateľ z právneho hľadiska neprevádza vlastníctvo produktov alebo služieb z predávajúcich na kupujúcich. Prevádzkovateľ nemôže zaručiť skutočnú totožnosť, vek a národnosť Používateľa. Prevádzkovateľ vyzýva, aby ste komunikovali priamo s potenciálnymi partnermi pomocou nástrojov dostupných na tomto webe. Portál je miesto a ako také nezodpovedá za žiadny obsah, napríklad dáta, texty, informácie, používateľské mená, grafiky, obrazy, fotografie, profily, audio, video, položky a odkazy, ktoré umiestnili Poskytovateľia na Portál.

Článok III

Registrácia a členstvo:

Portál je dostupný pre každého. Kupovať , predávať produkty alebo služby môžu fyzické osoby staršie ako 18 rokov, združenia fyzických osôb, podnikatelia a živnostníci. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť po celý čas využívania služby Portálu pod dohľadom zákonného zástupcu, ktorý má viac ako 18 rokov.

Osoby využívajúce služby Portálu, musia byť právne spôsobilé a môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi. Ďalej vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov, a že všetky registračné údaje, ktoré predložíte, sú presné a pravdivé. Prevádzkovateľ portálu môže podľa svojho uváženia, odmietnuť registráciu alebo používanie týchto stránok akejkoľvek osobe alebo orgánu a zmeniť jej kritériá kedykoľvek.

Ste plne zodpovední za svoje Heslo, ktoré udržujte v bezpečí.

Ste plne zodpovední za všetky aktivity, zodpovednosti a škody vyplývajúce s porušenia zachovania dôvernosti a bezpečnosti svojho hesla.

O každom zneužití hesla alebo akéhokoľvek porušenia jeho bezpečnosti nás budete okamžite informovať.

Nie sme oprávnení poskytovať Vaše heslo tretím osobám bez Vášho písomného súhlasu. Ste povinní zadávať pravdivé a platné údaje o Vašom platobnom účte, e-mailovej adrese poprípade kreditnej karty alebo PayPal účte. Ak sa registrujete ako podnikateľský subjekt, ste povinní sa osobne zaručiť, že máte právo konať v jeho mene.

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo odmietnutia registrácie, zrušiť nepotvrdené alebo neaktívne účty.

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zrušiť registráciu osoby, ktorá porušila „ VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY“

UPOZORNENIE: Kategória pre dospelých (+18)  obsahuje erotický tovar, ktorý svojim obsahom môže urážať niektorých návštevníkov. Vstup do tejto kategórie je povolený len osobám ktorý majú záujem o daný tovar a sú staršie ako 18 rokov.

Registrácia Poskytovateľa

Registrovaní Poskytovateľia majú právo ponúkať a predávať svoje originálne produkty, priemyselné produkty a/alebo služby na Portáli pod svojím profilom. Pridávanie produktov a/ alebo služieb sa uskutočňuje prostredníctvom elektronického formulára, ktorý po správnom vyplnení vygeneruje a pridá danú položku do zoznamu ponúkaných a predávaných produktov a/alebo služieb Predávajúceho. Predávajúci uvádzajú všetky ceny presné a konečné t.j. aj vrátane DPH, ak je Predávajúci registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty. Poskytovateľia môžu účtovať primerané prepravné a manipulačné poplatky na pokrytie ich nákladov spojených s dodaním danej položky produktu a/alebo služby. Musí byť jednoznačne a zrozumiteľne určené koľko za daný produkt a/alebo službu, spolu aj s vedľajšími nákladmi na doručenie má Použivateľ zaplatiť.

 1. Registrácia Poskytovateľa na Portáli je povinná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb.
 2. Poskytovateľ sa registruje na portáli vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami a tým uzatvára s  Prevádzkovateľom zmluvu o používaní služieb na portáli.
 3. Na základe registrácie Prevádzkovateľ  zhromažďuje a ďalej spracúva informácie, na základe ktorých bude možné priamo či nepriamo  registrovaného Poskytovateľa identifikovať, ako sú napríklad meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, IČO, DIČ, prevádzka, e-mailová adresa a akékoľvek iné informácie týkajúce sa registrovaného Poskytovateľa, pokiaľ tieto informácie dobrovoľne poskytne Prevádzkovateľovi.
 4. Poskytovateľ pri registrácii na Portáli dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Portáli,  a to na účely poskytovania ponuky produktu a/alebo služby. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky a počas doby poskytovania služby.
 5. V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov osobné údaje Zákazníka Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym tretím osobám s výnimkou Poskytovateľa, a to len v rozsahu potrebnom pre odkontrolovanie platnosti Ponuky/Plnenia pre ich následné využitie. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Poskytovateľovi kontakt na Používateľa len v prípade neočakávaných zmien Ponuky, pokiaľ nemá Poskytovateľ na Používateľa iný kontakt a požiada oň Prevádzkovateľa.
 6. Prevádzkovateľ poskytne údaje o registrovanom používateľovi  v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom Prevádzkovateľa v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s webovými stránkami a/ alebo službami na Portáli.
 7. Poskytovateľ  súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o Portáli, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak Poskytovateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu , t.j. ak pri registrácii Poskytovateľ uviedol, že má záujem o zasielanie informácií o novinkách. Toto vyjadrenie Poskytovateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Poskytovateľ  súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na Portáli v časti Kontakty.
 8. Poskytovateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu Poskytovateľa zrušiť alebo poskytovanie služieb dočasne obmedziť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Poskytovateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 9. Prevádzkovateľ poskytuje služby na portáloch v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Portáli.
 10. Prevádzkovateľ má právo najmä :

a) kedykoľvek zrušiť registráciu Poskytovateľa a to aj bez uvedenia dôvodu

b) stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj Plnenia uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná.

c) prerušiť poskytovanie predaja produktu a/alebo služby dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne

d) kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia

e) vykonávať iné práva,  ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

Registrácia Použivateľa

Registrovaní Používatelia majú právo nakupovať produkty a/alebo služby od jednotlivých Poskytovateľov. Sú si vedomí toho, že uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Použivateľom vzniká až na základe potvrdenej objednávky Poskytovateľom a následnom dodaní produktu a/alebo služieb za podmienky, že za ne Použivateľ riadne zaplatil Poskytovateľovi. Použivateľ neplatí žiadnu províziu a ani poplatok zo sprostredkovania obchodu Prevádzkovateľovi.

Používateľ registráciou udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Používateľov, za účelom vedenia registra Používateľov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Prevádzkovateľa súvisiacich s objednávaním produktov a/alebo služieb a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Používateľ tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi na adresu informacie@zlavyakcie.sk Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Používateľ dobrovoľne, a to na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu.

Článok IV

Neplatené služby, Platené služby- poplatky

Neplatené služby CLASSIC

Registrácia Poskytovateľa, Používateľa alebo zriadenie vlastného obchodu na Portáli je zdarma.

Nákup tovaru Používateľom je zdarma.

Profil Poskytovateľa (spoločnosťi) obsahuje: Názov spoločnosti, Popis spoločnosti. Ulica, Mesto, URL spoločnosti, Logo spoločnosti, Fotka spoločnosti, Mapa sídla spoločnosti.

Predaj 1 produktu alebo služby. Doba trvania 1 mesiac : 31 dní v mesiaci*.

Ponuka 1 zľavového kupónu. Doba trvania zľavového kupónu je určená platnosťou (časovým intervalom) alebo maximálnym počtom kusov kupónov.

Presmerovanie 1 produktu priamo do e-shopu Poskytovateľa (na 1 produkt),  konkrétne na daný zľavnený produkt a/alebo službu.

*Poznámka (prenájom internetového priestoru ZDARMA na 1 produkt). Prenájom internetového priestoru na 1 produkt je 1 mesiac (31 dní). Obnova prenájmu internetového priestoru na 1 produkt je možná ihneď po skončení zľavovej kampane 1 produktu. Dalšia kampaň bude trvat 1 mesiac (31 dní) Prenájom internetového priestoru je možné prenajať na ten istý produkt a/alebo službu.

 

Platené služby

Komerčný účet obsahuje:

Neplatené služby CLASSIC +

Platené služby:

1. Možnosť pridať 2 a viac produktov a/alebo služieb (neobmedzené množstvo produktov).  

2. Možnosť pridať 2 a viac zľavových kupónov (neobmedzené množstvo zľavových kupónov).

Objednávka ( platba ) komerčného účtu sa uskutočnuje cez TrustPay (online platba)

Založenie komerčného účtu si môžu firmy uskutočnit priamo v administrácií!

Ukážka založenia komerčného učtu:

Komerčný účet ZlavyAkcie.sk

Komerčný účet ZlavyAkcie.sk

 

Topovanie produktov

Topovaný produkt alebo služba sa prednostne zobrazí v danej kategórii a na úvodnej stránke. Produkt alebo službu vďaka tomu uvidí podstatne viac záujemcov. Topovaný tovar sa posúva na popredné pozície na hlavnej stránke a vo svojej kategórii. Topovanie produktu si môžu firmy uskutočnit priamo v administrácií pri každom produkte.

Topovanie produktov sa dá objednať na 1 mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov. Cena je určená podľa aktuálneho cenníka.

Objednávka ( platba ) topovanie produktov  sa uskutočnuje cez TrustPay (online platba)

Ukážka Topovania produktov:

Topovanie produktov na ZlavyAkcie.sk

 

Platené PR-články na hlavnej stránke a v blogu (Blog)

Pr-članok v blogu obsahuje:

 1. Krátky nadpis,
 2. Krátky popis + fotka ( Veľ: Š: 265 x V: 190 ),
 3. Obsah článku + fotka ( Veľ: Š: 515 x V: 290 )
 • Článok može obsahovať 3 odkazy na určitý produkt alebo službu
 • 1 x prezentačné video produktu alebo služby: (Youtube). Veľkosť videa: Š: 515 x V: 290

Objednávka ( platba ) PR-člankov v Blogu, sa uskutočnuje prevodom na náš účet.

Napíšte nám ak máte záujem o PR reklamu: info@zlavyakcie.sk

Prenájom bannerov

1 x Banner vo všetkych kategóriach. Veľkosť bánera: 1000 x 106 px

Banner 1000 x 106 ZlavyAkcie.sk

1 x Banner na hlavnej stranke. Veľkosť bánera: 560 x70 px

Banner 560 x 70 ZlavyAkcie.sk

Objednávka ( platba ) bannerov sa uskutočnuje prevodom na náš účet.

Napíšte nám ak máte záujem o bánerovú reklamu: info@zlavyakcie.sk

 

Prenájom internetového priestoru na určitú dobu predaja produktov a/alebo služieb

Prevádzkovateľovi prináleží odmena za prenájom internetového priestoru za účelom využitia predaja produktov a/alebo služieb, pr-článkov (blogu) a reklamy na Portáli. Výška ceny je určená podľa aktuálneho cenníka. Odmena je zaplatená dopredu za dané obdobie prenájmu internetového priestoru, so splatnosťou 14 dní za dané kalendárne mesiace.

Spôsob platby sa uskutočnuje cez Trustpay online platbu alebo prevodom na náš účet.

 

 1. V prípade, ak dôjde zo strany Poskytovateľa platených služieb k porušeniu všeobecných podmienok alebo doplňujúcich podmienok, Prevádzkovateľ je oprávnený tomuto Poskytovateľovi obmedziť používanie takejto platenej služby, a to v rozsahu maximálne do 15 dní v závislosti od intenzity porušenia a počtu opakovaní porušenia podmienok tým istým Poskytovateľom. V prípade takéhoto obmedzenia Poskytovateľ nemá nárok na poskytnutie akejkoľvek náhrady. Prevádzkovateľ je povinný Poskytovateľa platených služieb, ktorý porušil tieto pravidlá, informovať o takomto porušení a o rozsahu obmedzenia. V prípade neodstránenia porušenia podmienok zo strany Poskytovateľa v lehote 7 dní od informovania, prevádzkovateľ môže trvalo upustiť od poskytovania služieb bez akejkoľvek povinnosti vrátiť už uhradené poplatky alebo zodpovedať za prípadnú škodu užívateľovi.
 2. Pri platených službách môže byť ich poskytovanie zabezpečované aj v súčinnosti s treťou osobou. V takom prípade nesie Poskytovateľ zodpovednosť len za také služby, ktoré sám poskytuje, ktorých bezchybné plnenie a poskytovanie sám zabezpečuje a ktoré nie sú ovplyvnené činnosťou tretích osôb. Za poskytovanie služieb alebo ich dodatočné plnenia v rámci platených služieb, ktoré zabezpečuje tretia osoba a ktoré nesúvisia s činnosťou prevádzkovateľa, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť.

 

Článok V

Zakázané produkty a služby

Ste plne zodpovední za Vaše konania a aktivity spojené s využívaním a používaním služieb na internetových portáloch, www.zlavyakcie.sk. Zodpovedáte za obsah napríklad dáta, texty, informácie, používateľské mená, grafiky, obrazy, fotografie, profily, audio, video, položky a odkazy, ktoré ste umiestnili na Portáloch. Súhlasíte s podmienkou, že na Portáloch nebudete uverejňovať, ponúkať a predávať:

a) produkty a služby, ktorú nie sú vo Vašom vlastníctve

b) údaje, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce alebo nepresné

c) produkty alebo služby porušujúce autorské práva iných osôb, ich ochranné známky, duševné vlastníctvo, práva na súkromie alebo publicity

d) nelegálne, kradnuté respektíve falošné predmety

e) akékoľvek údaje, produkty alebo služby , ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi danej krajiny

Článok VI

Reklamácia

Podľa §12 Zák.č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení noviel je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie o odstúpení od zmluvy aj zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Pokiaľ by vrátený tovar javil akékoľvek známky použitia alebo bol poškodený, vyhradzuje si predávajúci právo na odopretie vrátenia kúpnej ceny celkom, alebo čiastočne podľa vlastnej úvahy s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu. V prípade odopretia vrátenia kúpnej ceny celkom, alebo nesúhlase kupujúceho s postupom bude tovar uložený do notárskej úschovy až do právoplatného skončenia súdneho sporu, a to na náklady kupujúceho. To neplatí, ako bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.09.2013.

AKCIA! 

Komerčný účet na 3 roky zdarma!!

Každý  predajca, ktorý sa u nás prvý krát zaregistruje, má na 3 roky zdarma komerčný účet. 

Pri registrácií nam napíšte na info@zlavyakcie.sk a my Vám nastvíme zdarma komerčný účet

 

Cenník služieb

Prenájom internetového priestoru na určitú dobu predaja produktov alebo služieb
Komerčný účet:
1. Možnosť pridať 2 a viac produktov a/alebo služieb (neobmedzené množstvo produktov).
- Cena: 1 mesiac 3 eur (0,09 centov na deň)
- Cena: 1 rok (12 mesiacov) 28 eur (0,07 centov na deň)
2. Možnosť pridať 2 a viac zľavových kupónov (neobmedzené množstvo zľavových kupónov)
- Cena: 1 mesiac 3 eur (0,09 centov na deň)
- Cena: 1 rok (12 mesiacov) 28 eur (0,07 centov na deň)
Platba: TrustPay (online platba)

 

Topovanie produktov:
- Na 1 mesiac 3 eur
- Na 3 mesiace 7 eur
- Na 6 mesiacov 14 eur
Platba: TrustPay (online platba)

 

Platené PR-články na hlavnej stránke a v blogu (Blog):
Cena 1 PR- článku:
- Na 1 mesiac (cena dohodou)
- Na 2 mesiace (cena dohodou)
Platba: prevodom na náš účet

 

Prenájom bánerov:
1 x Báner vo všetkych kategóriach. Veľkosť bánera: 1000 x 106 px
- Na 1 mesiac 250 eur
- Na 3 mesiace 700 eur
 
1 x Baner na hlavnej stranke. Veľkosť bánera: 560 x 70 px
- Na 1 mesiac 100 eur
- Na 3 mesiace 250 eur
Platba: prevodom na náš účet

Krátky návod na použitie v administracii TU!

 

Orgán dozoru:

 • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
 • Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
 • Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
 • Tel. č.: 02/ 58272 172-3
 • Fax č.: 02/ 58272 170

 

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

 

1.Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa.

 

Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. 

 

Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

 

2.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

 

3.V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@zlavyakcie.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

 

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

4.Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

 

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny

Poslanie portálu

PARTNERI:

DOMÁCE POTREBY

 

 

 

 


Poslanie portálu:

Ponúkame zľavy, akcie a kupóny na tovar a služby

Nemáte e-shop?

Nemáte už klasický obchod?

Už ste v likvidácií a neviete čo s tovarom?

Neviete ako vypredať tovar?

Chcete sa len zbaviť nadbytočného, sezónneho tovaru alebo tovaru, ktorý vyšiel z módy?

Alebo chcete ponúknuť do akcie nejakú službu cez zľavové kupóny a nechcete platiť vysokú províziu a tým znižovať cenu služby?

Registráciou firmy do katalógu ziskávate online obchod, v ktorom si možete zdarma predať jeden produkt alebo ponúknuť zľavový kupón.

Portál ZlavyAkcie.sk pomáha firmám a aj fyzickým osobám predať v zľave r, vypredať skladové zásoby alebo ponúknuť  zľavové kupóny na služby. U nás si môžu firmy ponúkajúce služby pridať zľavové kupóny a nastaviť max. počet zľavových kupónov, určiť dĺžku platnosti a taktiež určiť zľavu kupónov.

Aktuálna cena Huawei P20 Lite 4GB/64GB Dual SIM v slovenských e-shopoch: € - € (Zdroj: Heureka.sk, )
Top zľavy